Lezingencyclus 2020: Christen-zijn in de 21ste eeuw

Christen-zijn in de 21ste eeuw
Binnen het kader van de Pastorale Eenheid Clara van Assisi (Turnhout – Oud-Turnhout) werd er gekozen de brug te slaan tussen verkondiging en vorming. Met deze lezingencyclus wil deze Pastorale Eenheid overtuigde en zoekende gelovigen, maar evenzeer atheïsten, agnosten en ‘ietsisten’ een kans bieden om over de belangrijke thema’s van het leven te reflecteren. We doen dat in een open gesprek waarin menselijkheid mag primeren en christelijke geloofswegen vrijmoedig aangeboden worden.

Lezingencyclus 2020
Er is maandelijks een lezing, met uitzondering van de vakantiemaanden. Het aanbod dat je hierna kan vinden poogt een optimale mix te verschaffen van wereldse en religieuze thema’s en onderwerpen. Ze zijn zorgvuldig gekozen en zullen worden verzorgd door de beste sprekers in het domein die we konden vinden. Er zal tijdens iedere lezing ook ruimte zijn voor reflectie, vraagstelling en publiek debat.

Doelgroep
Iedereen met een gezonde interesse voor levensbeschouwelijke vraagstukken vanuit een geloofs- en/of intellectueel perspectief. Jong en oud, gelovig en niet-gelovig is welkom.

Locatie: grote aula, HIVSET-campus, Herentalsstraat 70 in Turnhout
van 19.30 u. tot 22.00 u.

Gratis, eventueel vrije bijdrage
Info: dirk.godecharle@hivset.be
Inschrijven: administratie-vc@hivset.be (voor 1, meerdere lezingen of hele cyclus)

LEZINGEN 2020

Zorg bij het levenseinde
E.H. Bruno Aerts, vicaris-generaal bisdom Antwerpen
maandag 20 januari 2020

Wereldwijde vervolging van christenen
Pieter Bauwens
dinsdag 11 februari 2020

Johannes de Doper in woord en beeld
Prof. dr. Caroline Vander Stichele, hoogleraar Tilburg School of Catholic Theology
maandag 23 maart 2020

Verhalen van een rondtrekkend ethicus
Dr. Simon Godecharle, gezondheidsethicus Emmaüs vzw
dinsdag 28 april 2020

Geloven in de kerk in tijden van misbruik
Dr. Jos Moons sj., pastor van de universitaire parochie en docent theologie KU Leuven
maandag 18 mei 2020

Neem en lees de Handelingen van de Apostelen
Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen
woensdag 10 juni 2020

Schepping is bevrijding. Verrassende ecologie in de Bijbel
Dr. Egbert Rooze, predikant Verenigde Protestantse kerk in België (VPKB)
maandag 28 september 2020

Zorg voor spirit - Spirit voor zorg
Dr. Katrien Cornette, pastoraaltheologe en pastor UPC Sint-Kamillus Bierbeek
maandag 19 oktober 2020

Geloof en wetenschap: een evoluerende dynamiek
Dr. Luc Nijs, bestuursvoorzitter The Talitha Group en docent Universiteit Leiden
dinsdag 24 november 2020

Bewoners, zoekers en knutselaars. De brede waaier van gelovigen anno 2020
Prof.dr. Terrence Merrigan, hoogleraar systematische theologie KU Leuven
dinsdag 15 december 2020