Voorwaarden Vormingscentrum Hivset vzw

 

--> Opm.: zie ook de tijdelijke aanvullende voorwaarden m.b.t. corona onderaan deze webpagina!

Voorwaarden m.b.t. ons OPEN AANBOD


Inschrijven voor een opleiding op deze website

Ga naar de opleiding van je keuze en klik op ‘inschrijven’.

Vul je gegevens in en verstuur je inschrijving.

Je ontvangt diezelfde dag een automatische bevestiging per e-mail, aangevuld met praktische informatie. Binnen de 10 werkdagen na ontvangst krijg je een bevestiging van je inschrijving en een factuur (tijdens vakantieperiodes kan dit langer duren).

Schrijf je pas in tijdens de laatste week voor de start van de opleiding, dan zal je mogelijk niet voor aanvang van de opleiding kunnen betalen.  In dat geval kan je het aanwezigheidsattest maar bekomen na betaling van het verschuldigde bedrag.  Na ontvangst van de betaling kan je het attest komen afhalen op het Vormingscentrum.

Krijg je geen bevestigingsbericht na je inschrijving? Neem dan zeker contact op met de klantendienst op het nummer +32 14 47 13 12 of via het contactformulier van onze website.

Je opleiding betalen

De prijs van de opleiding staat vermeld op de brochure en op de webpagina. De prijs omvat ook alle kosten voor catering en documentatie.

Studenten kunnen zich inschrijven met een korting van 30%, mits men ingeschreven is als student in een erkende onderwijsinstelling. Een kopie van de studentenkaart of bewijs van inschrijving kan worden gevraagd door onze administratie.

Je ontvangt na je inschrijving een bevestiging en een factuur. Die factuur betaal je voor de vermelde vervaldatum, of in geval van late inschrijving: voor de start van de opleiding. Vermeld zeker de gestructureerde mededeling bij je overschrijving.

Voor opleidingen met een inschrijvingsgeld vanaf 200 euro wordt een voorschot gevraagd van 100 euro. Dit voorschot betaal je volgens de termijn die beschreven wordt in het begeleidend schrijven bij de factuur.  Het voorschot is niet recupereerbaar.

Tot het verschuldigde bedrag van het voorschot/inschrijvingsgeld zoals beschreven in de factuur en in het begeleidend schrijven ontvangen werd, behoudt het Vormingscentrum zich het recht om je inschrijving te annuleren, andere personen in te schrijven, of het aanwezigheidsattest pas aan te bieden ter afhaling na ontvangst van je betaling.

Betaal je met de kmo-portefeuille of gebruik je andere opleidingssubsidies? Neem dan een kijkje op de webpagina van de vorming of neem contact met ons om te achterhalen of dit mogelijk is.

Wil je meer weten over deze maatregelen in het algemeen? Klik dan hier

Gelieve ons steeds zo spoedig mogelijk te contacteren indien je gebruik wenst te maken van één van deze maatregelen.

Indien aanzienlijke vrijstellingen worden toegekend voor een uitgebreide opleiding, dan wordt het inschrijvingsgeld in verhouding tot de vrijstelling aangepast. 

Je deelname annuleren

Annuleren kan alleen via het contactformulier op deze website. Bij annulering minder dan 10 werkdagen voor de aanvang van de opleiding wordt de volledige prijs aangerekend. Indien een voorschot werd betaald, kan dit niet worden terugbetaald (zie terug: je opleiding betalen).  Je kan je uiteraard ook steeds laten vervangen door een collega. Een andere mogelijkheid is dat je, bv. bij afwezigheid door overmacht, een verzoek doet om je inschrijving te verschuiven naar een eventuele identieke opleiding op latere datum. Dit laatste kan door het Vormingscentrum overwogen worden op vertoon van een geldig medisch of ander attest dat de door jou ervaren overmacht aantoont. 

Annulering door het Vormingscentrum

Het Vormingscentrum behoudt zich het recht om opleidingen of initiatieven te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer overmacht optreedt (bv. afwezigheid trainer).  In die gevallen word je steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht via e-mail en/of telefoon.  In sommige gevallen proberen we een nieuwe datum te prikken en word je daar meteen van op de hoogte gebracht. Je kan dan vrijblijvend beslissen of je terugbetaald wenst te worden of dat je je opnieuw inschrijft.

Het Vormingscentrum kan je inschrijving annuleren indien je het inschrijvingsgeld of het eventuele te betalen voorschot niet tijdig werd betaald.  Voor inschrijvingsgelden wordt de betalingstermijn bepaald door de vervaldatum van de factuur. Voor opleidingen waar een voorschot wordt gevraagd (zie terug: je opleiding betalen) wordt de betalingstermijn van het voorschot bepaald in het begeleidend schrijven bij de factuur. 

Bereikbaarheid en parkeergelegenheid

Onze campus is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en met de wagen. Wil je weten hoe je ons kan bereiken en waar je je wagen kan parkeren? Neem hier een kijkje

Maaltijden

Er wordt steeds koffie, thee en water voorzien. Indien een maaltijd wordt voorzien, vermelden we dit op de webpagina van de vorming.   Je kan zelf een lunch meenemen, of in de nabijgelegen handelszaken iets consumeren.

Promotie

Het vormingscentrum HIVSET schrijft je in voor promotionele nieuwsbrieven op basis van je inschrijving, tenzij je dit via het inschrijvingsformulier weigert (of indien je dit via een andere weg aangeeft).  Via onze website kan je ook zelf bepalen of je promomails wil ontvangen rond jouw interessegebieden.

Contact

Heb je nog andere vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

 

Voorwaarden m.b.t. VORMING EN BEGELEIDING OP MAAT


Uitvoering

Het voorstel beschreven in onze offerte is gebaseerd op de informatie waarover wij tot nu toe beschikken. Wij gaan ervan uit dat de essentiële informatie, benodigd voor de opzet en uitvoering van een trainings- / opleidingsproject, die aan ons is verstrekt, juist is.

Wij voeren een opdracht uit vanuit een professionele onafhankelijke opstelling op basis van het in overleg met de opdrachtgever afgesproken programma.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die wij nodig hebben voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in ons bezit komen. Je zal daartoe een bericht ontvangen waarin een aantal praktische zaken worden bevraagd (bv parkeermogelijkheid, mogelijkheden qua infrastructuur, enz.).  Wij moeten kunnen rekenen op de tijdige en volledige beschikbaarheid van de bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever gedurende de geplande sessies.

Deelnemers aan een trainings- / opleidingsproject dienen door de opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld in werktijd opdrachten, in relatie tot de opleiding, uit te voeren.

De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken geen opdracht dan in overleg met ons.

Personeel

Wij hebben het recht de samenstelling van ons trainersteam te wijzigen, indien wij menen dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de deskundigheid van het trainersteam niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

Facturering en kosten van de opdracht

Voor het met de opdrachtgever overeengekomen bedrag ontvangt deze een factuur. Facturering vindt plaats na afronding van de activiteiten die in de offerte beschreven werden.  Indien het gaat om een langlopend traject, wordt trimestrieel een tussentijdse factuur verzonden.   

In onze honorariumberekening zijn geen rentekosten opgenomen. Indien een factuur 30 dagen na de vervaldatum niet is voldaan, kunnen wij, zonder aanzegging, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen.  Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste.

Annuleringsvoorwaarden

De overeenkomst is bindend na ondertekening.  

Indien de aanvrager de vorming of begeleiding op maat annuleert op minder dan 20 werkdagen voor de start van de gevraagde vormings- of begeleidingsactiviteiten, dan zal Vormingscentrum Hivset een vergoeding aanrekenen aan de aanvrager ten bedrage van 15 procent van de totale kostprijs zoals beschreven in deze offerte.

Indien de aanvrager de vorming- of begeleidingsactiviteiten wenst te verschuiven naar een latere datum (of data), dan zullen hiervoor geen extra kosten worden aangerekend door het Vormingscentrum op voorwaarde dat de aanvrager dit schriftelijk verzoekt, uiterlijk 20 werkdagen voor de start van de gevraagde vormings- of begeleidingsactiviteiten.

Annuleringen later dan 20 werkdagen voor de start, worden aangerekend ten bedrage van de totale kostprijs zoals beschreven in de offerte.

Overmacht

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade van de opdrachtgever en/of deelnemers indien wij genoodzaakt zijn door overmacht, waartoe ook ziekte van (één van) onze trainers wordt gerekend, een training / opleiding naar een latere datum te verplaatsen.

Vertrouwelijkheid

Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Wij zullen verder in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming onzerzijds, aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze e.d. dan wel onze rapportage ter beschikking stellen.

Auteurs- en eigendomsrecht

Van het door Vormingscentrum HIVSET verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vormingscentrum HIVSET. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

 

 

Tijdelijke aanvullende maatregelen ivm Corona

We gaan voor een veilige leeromgeving

 • Kom niet naar een klassikale opleiding indien je je ziek voelt of klachten hebt (hoesten, koorts, keelpijn, enz.)

 • Het dragen van een (zelf meegebracht) mondmasker in de klas is verplicht. Enkel als je aan het woord bent en de 1,5 meter afstand kan bewaren kan het afgezet worden. 

 • Was je handen regelmatig (indien er geen wasbak aanwezig is in het lokaal, zal ontsmettingsmiddel voorhanden zijn)

 • We streven naar permanente verluchting van de lokalen. Hou hier rekening mee bij je kledingkeuze aub.  Bij erg koud of winderig weer, wordt het lokaal minstens bij elke pauze goed verlucht. 

 • Toiletten worden meermaals per dag gereinigd
   

Aanpassingen m.b.t. catering

 • Koffie/ thee en water wordt aangeboden voor vormingen die doorgaan op de derde verdieping van de H-blok. We voorzien wegwerpbekers. Voor vormingen die doorgaan in de E-blok (doorgaans grotere groepen in de auditoria) vragen wij zelf drinken te voorzien. De cafetaria is afgesloten voor studenten en cursisten. Indien er een broodjesmaaltijd wordt aangeboden, dan kan je deze nuttigen in het klaslokaal, of indien het weer het toelaat, op de aangeboden plaatsen buiten (NB. Je kan ook je eigen maaltijd meebrengen).

 

Live klassikaal als het kan, online wanneer noodzakelijk

 • Opleidingen die als ‘webinar’ gepubliceerd werden op de website, zullen steeds online doorgaan. De overige opleidingen hopen wij vooral via contactonderwijs te kunnen organiseren, .. omdat de kracht van de opleiding mede wordt gecreëerd door samen denken, praten, groeien.  Indien nodig, dus wanneer het veiligheidsrisico te hoog is, kan het Vormingscentrum een ‘klassikale’ opleiding (of een onderdeel) wijzigen naar een ‘online’ opleiding. Het Vormingscentrum schat deze noodzaak autonoom in op basis van actuele adviezen en cijfers (federaal, provinciaal, regionaal, campusgebonden, enz.). De cursist verklaart zich bij inschrijving akkoord met de mogelijke omzetting van klassikale naar online opleiding, zodat opleidingen gegarandeerd kunnen doorgaan.  In de gevallen waar het om didactische of andere redenen onmogelijk is een vorming om te zetten van ‘klassikaal’ naar ‘online’, zal het Vormingscentrum deze uitstellen of annuleren.  We zoeken dan een passende oplossing: terugbetaling, herinschrijving, …
   

Bij maatprojecten gaan we voor veiligheid als onderdeel van een onderling akkoord

 • Bij projecten op maat (vorming, advies, begeleiding) bepalen het Vormingscentrum en de klant via onderling overleg de vorm van de activiteiten en de te handhaven veiligheidsmaatregelen. Het Vormingscentrum zal van haar kant steeds aandacht vragen voor specifieke veiligheidsgaranties (ventilatie, handhygiëne, mondmasker, social distancing), die door de klant verder kunnen worden uitgebreid.